مزایای مشارکت در جمع‌سپاری ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت:

  • - مشارکت در حکمرانی نوین صنعت، معدن و تجارت
  • - ثبت ایده‌ها و نظرات و دریافت گواهی مشارکت در جمع‌سپاری
  • - حضور در کارگروه های مشورتی ذیربط در وزارت صمت برای برگزیدگان
  • - اولویت در دریافت پروژه های مطالعاتی مرتبط
  • - کسب عنوان مشاور افتخاری جهت همکاری با معاونت‌ها و واحدهای تخصصی مرتبط
  • - اعطای جوایز نفیس برای برگزیدگان در هر جمع‌سپاری