رهبر معظم انقلاب در تذکر به هیأت دولت:  ارتباط با نخبگان را حتما پیگیری کنید
رهبر معظم انقلاب در تذکر به هیأت دولت: ارتباط با نخبگان را حتما پیگیری کنید
1402/06/20
رهبر معظم انقلاب در تذکر به هیأت دولت: ارتباط با نخبگان را حتما پیگیری کنید
1402/06/20
علی آبادی وزیر صمت: جلب نظرات كارشناسان اهل فن در فضایی آرام و هدفدار صورت گیرد
علی آبادی وزیر صمت: جلب نظرات كارشناسان اهل فن در فضایی آرام و هدفدار صورت گیرد
1402/05/16
علی آبادی وزیر صمت: جلب نظرات كارشناسان اهل فن در فضایی آرام و هدفدار صورت گیرد
1402/05/16
دکتر رئیسی در همایش روز صنعت و معدن مطرح کرد؛ توجه به نظرات فعالان صنعت و معدن با تمام وجود
دکتر رئیسی در همایش روز صنعت و معدن مطرح کرد؛ توجه به نظرات فعالان صنعت و معدن با تمام وجود
1402/04/12
دکتر رئیسی در همایش روز صنعت و معدن مطرح کرد؛ توجه به نظرات فعالان صنعت و معدن با تمام وجود
1402/04/12
وزارت صمت، آماده شنیدن نظرات و بررسی پیشنهادهای دانش‌بنیان‌های معدنی
وزارت صمت، آماده شنیدن نظرات و بررسی پیشنهادهای دانش‌بنیان‌های معدنی
1402/03/20
وزارت صمت، آماده شنیدن نظرات و بررسی پیشنهادهای دانش‌بنیان‌های معدنی
1402/03/20
سامانه جذب صمت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجمن‌های علمی کشور معرفی شد
سامانه جذب صمت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجمن‌های علمی کشور معرفی شد
1402/03/13
سامانه جذب صمت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجمن‌های علمی کشور معرفی شد
1402/03/13
بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی تشکل‌ها و بخش خصوصی در فعالیت‌های وزارت صمت
بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی تشکل‌ها و بخش خصوصی در فعالیت‌های وزارت صمت
1402/02/24
بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی تشکل‌ها و بخش خصوصی در فعالیت‌های وزارت صمت
1402/02/24
هیچ کس نمی تواند بهتر از نخبگان در مورد پویایی و اثربخشی صنعت نظر دهد
هیچ کس نمی تواند بهتر از نخبگان در مورد پویایی و اثربخشی صنعت نظر دهد
1402/02/20
هیچ کس نمی تواند بهتر از نخبگان در مورد پویایی و اثربخشی صنعت نظر دهد
1402/02/20
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت: استفاده از نظرات و مشورت ذینفعان و صاحب‌نظران
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت: استفاده از نظرات و مشورت ذینفعان و صاحب‌نظران
1402/02/16
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت: استفاده از نظرات و مشورت ذینفعان و صاحب‌نظران
1402/02/16
وزارت صمت فضا را برای همکاری دوطرفه با انجمن‌ها و تشکل‌ها ایجاد کرده
وزارت صمت فضا را برای همکاری دوطرفه با انجمن‌ها و تشکل‌ها ایجاد کرده
1402/02/13
وزارت صمت فضا را برای همکاری دوطرفه با انجمن‌ها و تشکل‌ها ایجاد کرده
1402/02/13
وزیر صمت در برنامه تلوزیونی :مشارکت مردم در حکمرانی از مولفه های حکمرانی متعالی
وزیر صمت در برنامه تلوزیونی :مشارکت مردم در حکمرانی از مولفه های حکمرانی متعالی
1402/02/01
وزیر صمت در برنامه تلوزیونی :مشارکت مردم در حکمرانی از مولفه های حکمرانی متعالی
1402/02/01