وزیر صمت در برنامه تلوزیونی :مشارکت مردم در حکمرانی از مولفه های حکمرانی متعالی