اظهار نظر پیرامون برنامه مهار تورم وزارت‌صنعت،معدن‌وتجارت در سال 1402
فعال
تا 1402/03/15
اظهار نظر پیرامون برنامه مهار تورم وزارت‌صنعت،معدن‌وتجارت در سال 1402
معاونت هماهنگی و کسب و کار
مشارکت در جمع‌سپاری
اظهار نظر پیرامون برنامه مهار تورم وزارت‌صنعت،معدن‌وتجارت در سال 1402
معاونت هماهنگی و کسب و کار
مشارکت در جمع‌سپاری
اظهار نظر پیرامون برنامه رشد تولید وزارت‌صنعت،معدن‌وتجارت در سال 1402
فعال
تا 1402/03/15
اظهار نظر پیرامون برنامه رشد تولید وزارت‌صنعت،معدن‌وتجارت در سال 1402
معاونت هماهنگی و کسب و کار
مشارکت در جمع‌سپاری
اظهار نظر پیرامون برنامه رشد تولید وزارت‌صنعت،معدن‌وتجارت در سال 1402
معاونت هماهنگی و کسب و کار
مشارکت در جمع‌سپاری
اظهار نظر پیرامون دستور العمل آئين‌نامه اجرایی قانون معادن (بهار 1402)
فعال
تا 1402/03/31
اظهار نظر پیرامون دستور العمل آئين‌نامه اجرایی قانون معادن (بهار 1402)
معاونت معادن و فراوری مواد
مشارکت در جمع‌سپاری
اظهار نظر پیرامون دستور العمل آئين‌نامه اجرایی قانون معادن (بهار 1402)
معاونت معادن و فراوری مواد
مشارکت در جمع‌سپاری
مشارکت در تدوین دستور العمل جدید شهرک‌های صنعتی
غیر فعال
تا 1402/03/15
مشارکت در تدوین دستور العمل جدید شهرک‌های صنعتی
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
مشارکت در جمع‌سپاری
مشارکت در تدوین دستور العمل جدید شهرک‌های صنعتی
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
مشارکت در جمع‌سپاری